User
×

ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยตัวเอง หรือเป็นหมู่คณะ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อศึกษาดูงาน ส่วนมากเข้าพักที่โรงแรมในตัวอำเภอธาตุพนม  ศูนย์เรียนรู้มีการบรรยายในครึ่งวันเช้า มีการแสดงของชุมชนพื้นถิ่น ฟ้อนรำ ไทยกะเลิง ย้อกะเลิง พาไปดูกิจกรรมในชุมชน ได้แก่
1. การผลิตข้าว แปรรูปข้าวอินทรีย์/โรงสีข้าวชุมชน เป็นการทำนาที่ปลอดสารพิษ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีฆ่าหญ้า และเมล็ดข้าวมีคุณภาพดี ได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน จนได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงาน เช่น มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ มกท. (Organic Thailand), มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA), มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) ภายใต้แบรนด์ 'ข้าวอินทรีย์พญาหงส์' สามารถจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศได้ ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองสะโนได้ผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เองภายในหมู่บ้าน หากมีเหลือจะขายให้หมู่บ้านอื่น เพื่อช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีต้นทุนสูง และเป็นผลเสียต่อดินในอนาคต ปุ๋ยชีวภาพของบ้านหนองสะโน ใช้มูลไก่ ที่มีราคาไม่สูง และการทำจุลินทรีย์ อี.เอ็ม. จากตัวต่อที่ได้จากธรรมชาติ โดยถ้านำใส่ในนาข้าวให้ไปต่อจุลินทรีย์ที่ใต้ต้นไม้ที่มีรสเปรี้ยว แต่ถ้าเป็นพืชยืนต้นให้ไปต่อจุลินทรีย์ที่ใต้ต้นที่มีใบรสขม
3. กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองสะโน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถือเป็นกิจกรรมหลักในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีกิจกรรมรับฝากเงินทุกวันที่ 1 ของเดือน มีกิจกรรมให้กู้ยืมเงินตามระเบียบที่กลุ่มกำหนด และมีการแบ่งผลประโยชน์การจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิกและคนในชุมชน
4. กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นลักษณะพี่ช่วยสอนน้อง โดยกลุ่มสตรีที่ว่างงานในหมู่บ้านจะมาตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ทางสหภาพแรงงานนครพนมช่วยนำงานมาให้ กลุ่มสตรีจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น เสื้อผ้าที่ตัดเย็บแล้วจะส่งให้สหภาพแรงงานนครพนมและสกลนคร
5. กิจกรรมเลี้ยงโค/กระบือ เป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน ถือเป็นสวัสดิการที่วิสาหกิจชุมชนให้กับชุมชน เพื่อเป็นมรดกไปถึงลูกหลาน โดยให้แต่ละครัวเรือน ยืมโค/กระบือ ไปเลี้ยงเป็นเวลา 3 ปี แล้วส่งคืนตามกติกาที่ตั้งไว้
6. กิจกรรมประปาชุมชน กิจกรรมประปาหมู่บ้านหนองสะโน เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาหมู่บ้าน และพัฒนาคนให้รู้จักการรวมกองทุนว่ามีผลดีอย่างไร ทำให้ชาวบ้านบ้านหนองสะโนมีน้ำประปาใช้โดยไม่ขาดแคลน และใช้ในการเกษตรขนาดเล็กได้
7. กิจกรรมผลิตแปรรูปสินค้าเกษตร (อบแห้ง) เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจ โดยใช้การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร เช่น พริก มะเขือเทศ ขิง ข่า ตะไคร้ และพืชผักทุกชนิด ของสมาชิกในกลุ่ม
8. กิจกรรมร้านค้าชุมชน ร้านค้าชุมชนจัดตั้งขึ้นโดยได้รับเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจากกรมการพัฒนาชุมชน และจากการระดมหุ้นของสมาชิก ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนตามระเบียบที่กำหนดทุกปี ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของกระทรวงพาณิชย์

แกลลอรี่