User
×

หมู่บ้านบ้านบัว

ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

2    3910

 

  ประวัติความเป็นมา

การทำเกษตรอินทรีย์ แต่เดิมหมู่บ้านบ้านบัวได้ทำการเกษตรแบบธรรมชาติอยู่แล้ว และเริ่มทำเกษตรเคมีในภายหลัง ปี 2532 คนในหมู่บ้านได้เข้ารับการตรวจเลือดประจำปี ผลตรวจพบว่า 90% มีสารพิษปนเปื้อนในเลือด จึงได้วิเคราะห์สาเหตุของเรื่องนี้ และคิดว่าน่าจะเกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ทำนา และปลูกพืชผักสวนครัว 

ด้วยความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ หลังพบปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีแนวคิดปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของคนในชุมชน ให้เลิกใช้สารเคมีทั้งหมด ก่อเกิดเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมกันทำนาแปลงรวม มีการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ จนได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Rice Thailand  ก่อเกิดเป็นข้าวอินทรีย์บ้านบัว รวมทั้งได้ให้กระทรวงสาธารณสุขมาดำเนินการตรวจเลือดชาวบ้านในชุมชนเป็นประจำทุกปี พร้อมกับเริ่มทำการตรวจสภาพดิน น้ำ และให้แต่ละบ้านในชุมชนกักเก็บน้ำไว้ในบ่อพักน้ำ (น้ำในหมู่บ้านมาจากต้นน้ำบนภูเขาผีปันนาที่ไหลลงกระจายไปตามหมู่บ้าน)

  ไฮไลท์

หมู่บ้านมีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้เอง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของทางคณะทัวร์ หรือความต้องการของนักท่องเที่ยว  เช่น ภายใน 1 วัน อาจเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ได้  1 – 2 ฐาน  ซึ่งในแต่ละฐานจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป

  ผลิตภัณฑ์

สินค้าแปรรูป / ข้าวหอมมะลิ / ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  กิจกรรมพิเศษ

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคณะที่มาศึกษาดูงาน คณะทัวร์ หรือกลุ่มชมรมปั่นจักรยาน ในแต่ละปีกลุ่มชมรมปั่นจักรยานจะมาในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  สำหรับกลุ่มนักศึกษาดูงาน หรือคณะทัวร์ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของแต่ละกลุ่ม  ทางหมู่บ้านมีกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมและประเพณีมากมาย เช่น รำวงย้อนยุค พิธีบายศรีสู่ขวัญ การดำนา ทำกับข้าว เดินป่า เก็บเห็ด เก็บผักพื้นบ้าน ค่าใช้จ่ายต่อท่าน จำนวน 300 บาท พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ  และทุกวันศุกร์ภายในหมู่บ้านมีตลาดต้องชม นักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้อ กิน ช้อป ของฝากจากชุมชน เวลาทำการของตลาด  12.00 – 18.00 น.

Comment

Tun
น่าไปเที่ยวมากครับ
10 ม.ค. 2563