User
×

หมู่บ้านห้วยพลู

ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

0    1042

 

  ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเพาะปลูก ต่อมาพบปัญหาจากการทำเกษตรเคมี บุคคลในครอบครัวคือพี่ชายป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงได้เปลี่ยนแนวทางมาทำเกษตรอินทรีย์ เกิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกษตรกรรวมตัวกัน นอกจากสินค้าประเภทข้าวอินทรีย์แล้ว ภายในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว ผลไม้ตามฤดูกาล โดยมีความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์

  ไฮไลท์

วิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกช่วยแก้ปัญหาจากการทำเกษตรเคมีที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคและเจ็บป่วย

  ผลิตภัณฑ์

พืชผักพื้นบ้าน ตามฤดูกาล, ผลไม้แปรรูป

  กิจกรรมพิเศษ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว คือ ช่วงปลายฝนต้นหนาว เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากนัก นอกจากมาเพื่อดูงาน เช่น กลุ่มนักศึกษามาดูงาน มาลงแปลงผัก เก็บผักสด ทั้งนี้ทางหมู่บ้านยังไม่เน้นการท่องเที่ยว เพราะต้องดูแลป้องกันการเสียหายของแปลงผัก ช่องทางข้อมูลของหมู่บ้านจากเพจเฟซบุ๊ก