User
×

หมู่บ้านหนองสะโน

ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

1    1224

 

  ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน จัดตั้งครั้งแรก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอธาตุพนม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านดอนนางหงส์และมีการอพยพมาจากหลายที่มารวมกันตั้งหมู่บ้านในที่ปัจจุบันมากกว่า 100 ปี มีผู้นำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 10 คน เดิมนั้นบริเวณทางเข้าหมู่บ้านและท้ายหมู่บ้านจะมีต้อนดอกสะโน (ดอกโสน) ซึ่งมีดอกสีเหลืองสวยงามและสามารถนำมาประกอบอาหารได้ จึงเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของหมู่บ้าน เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองสะโน (สะโนมาจากการออกเสียงของคนในท้องถิ่นที่ใช้เรียกดอกโสน)

  ไฮไลท์

บ้านหนองสะโนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ยกระดับในการปลูกข้าวโดยการพึ่งพาตนเอง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการปลูกข้าวหรือพืชผักทั่วไป โดยในปี พ.ศ.2545 ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวในการแปรรูปข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย และได้รับการสนับสนุนจัดทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า 'ข้าวอินทรีย์พญาหงส์' และได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายภายใต้ชื่อเรียกทางการค้าว่า 'ปุ๋ยอินทรีย์พญาหงส์' ซึ่งใช้พญาหงส์เป็นตราสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ขึ้นชื่อของตำบลดอนนางหงส์

  ผลิตภัณฑ์

ข้าวจ้าว, ข้าวเหนียว, ข้าวไรซ์เบอรี่

  กิจกรรมพิเศษ

  1. ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยตัวเอง หรือเป็นหมู่คณะ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อศึกษาดูงาน ส่วนมากเข้าพักที่โรงแรมในตัวอำเภอธาตุพนม  ศูนย์เรียนรู้มีการบรรยายในครึ่งวันเช้า
  2. มีการแสดงของชุมชนพื้นถิ่น ฟ้อนรำ ไทยกะเลิง ย้อกะเลิง
  3. พาไปดูกิจกรรมในชุมชน