User
×

หมู่บ้านโสกขุมปูน

ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร

1    1180

 

  ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านโสกขุมปูนเป็นส่วนหนึ่งในหลายหมู่บ้านจากกลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ ที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์จากสมาชิก 5 คน ปัจจุบันขยายไปเป็น 4 อำเภอ ครอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดยโสธร ได้แก่ อำเภอกุดชุม อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา และอำเภอเมืองยโสธร รวมถึงสมาชิกจากต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครอีกด้วย

  ไฮไลท์

ข้าวอินทรีย์ของที่นี่ไม่ใช้ปุ๋ยในการเพิ่มธาตุอาหารในดิน แต่ใช้พืชต่างๆ ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทือง แตงโม ฟักทอง แมงลัก เพื่อช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารแทน พืชเหล่านี้นอกจากเพิ่มธาตุอาหารในดินแล้วยังสามารถใช้เป็นอาหาร นำเมล็ดไปขาย ฯลฯ ช่วยเพิ่มรายได้อีกทาง ทำให้ข้าวอินทรีย์ของที่นี่แตกต่างจากที่อื่น โดยหมู่บ้านได้มีการส่งข้าวอินทรีย์จำหน่ายที่ตลาด กรีน มาร์เก็ต ยโสธร และตลาดโรงพยาบาลกุดชุม อีกทั้ง ที่ชุมชน ที่โรงสี ก็มีร้าน/จุดจำหน่ายสินค้า เช่นกัน

  ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 105
ข้าวกล้องสามสีอินทรีย์
ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์

  กิจกรรมพิเศษ

  1. เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูก สามารถเลือกชมได้ทั้งช่วงดำนา ช่วงเก็บเกี่ยว หรือในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว  
  2. เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชแตงโม ข้าว ผัก และพืชอื่น ๆ
  3. ร่วมงานบุญสู่ขวัญข้าวเดือนสาม