User
×

หมู่บ้านยางแดง

ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

0    1112

 

  ประวัติความเป็นมา

ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปี พื้นที่บ้านยางแดงมีเกษตรกรเข้ามาเยอะและมีการปลูกมันสำปะหลังเยอะ จึงทำให้สภาพป่าแหล่งอาหารเริ่มเสื่อมโทรมและทำให้เกิดการขาดแคลน จึงได้เริ่มส่งเสริมรณรงค์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมเกษตรผสมผสานเข้าไป โดยมีความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ จากการที่เกษตรอินทรีย์ต่อยอดมาจากการส่งเสริมทางการเกษตรยั่งยืน ในปี 2543 ได้เริ่มก่อตั้งการทำเกษตรอินทรีย์ และในปี 2544 เริ่มพัฒนามาตรฐานกลุ่ม และใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยจับมือกับสหกรณ์กรีนเนท ในการพัฒนาตลาดข้าวอินทรีย์

  ไฮไลท์

ผลผลิตทุกชิ้นของหมู่บ้านมีการดำเนินการตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM, EU, COR) ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และมาตรการคุมเข้มของเกษตรกรที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ซึ่งถ้ายังไม่ได้รับการรับรองจาก มกท. ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ และต้องส่งออกด้วยมาตรฐานคุณภาพ “สด ใหม่ พร้อมรับประทาน ” คุณภาพเกรด A เท่ากันทุกตลาด ทำให้มั่นใจได้ว่า เป็นสินค้าที่ปราศจากสารเคมีแน่นอน

  ผลิตภัณฑ์

ข้าว / ผลิตภัณฑ์แปรรูป

  กิจกรรมพิเศษ

  1. ท่องเที่ยวในช่วงปลายฝน ต้นหนาว
  2. กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ม เก็บผัก ตัดแต่งผัก  
  3. ในช่วงต้นปีเดือนมกราคม มีจัดกิจกรรมทัวร์ปรุงรัก ผ่านทางมูลนิธิชีวิตไทย 
  4. ท่องเที่ยว ดูงาน เรียนรู้เกษตรอินทรีย์