User
×

ประวัติและความเป็นมา

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน จัดตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอธาตุพนม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 โดยในวันก่อตั้งใช้ศาลาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

ต่อมาคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านหนองสะโนได้จัดทำแผนของบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน และชาวบ้านร่วมสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่คนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประชุมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในหมู่บ้านหนองสะโน ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนภายในและภายนอกชุมชน

ปี พ.ศ.2560 กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดให้คนเข้ามาเพื่อชมและเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งส่งเสริม พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

บ้านหนองสะโน เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวออกมาจากบ้านดอนนางหงส์ และอพยพมาจากหลายพื้นที่ จนมารวมตัวกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มานานกว่า 100 ปี มีผู้นำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 10 ท่าน แต่เดิมนั้นบริเวณทางเข้าหมู่บ้านและท้ายหมู่บ้านมีต้นดอกสะโน (ดอกโสน) ดอกสีเหลืองสวยงามและสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้ อันเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองสะโน (สะโนมาจากการออกเสียงของคนในท้องถิ่นที่ใช้เรียกดอกโสน)
บ้านหนองสะโนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ยกระดับในการปลูกข้าวโดยการพึ่งพาตนเอง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการปลูกข้าวหรือปลูกพืชผักทั่วไป โดยในปี พ.ศ.2545 ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว ในการแปรรูปข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย และได้รับการสนับสนุนจัดทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า 'ข้าวอินทรีย์พญาหงส์' และได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายภายใต้ชื่อเรียกทางการค้าว่า 'ปุ๋ยอินทรีย์พญาหงส์' ซึ่งใช้พญาหงส์เป็นตราสัญลักษณ์ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ขึ้นชื่อของตำบลดอนนางหงส์

ชาวบ้านหนองสะโน ประกอบไปด้วยชาวพื้นถิ่นชื่อว่า ชนเผ่าไทยย้อ ไทยกระเลิง มีวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นของตนเองมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย และได้รับรองมาตรฐานตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนปัจจุบันรวมแล้ว 17 ปี โดยมีพื้นที่เป็นแปลงใหญ่ที่ทำร่วมกันจำนวน 1,910 ไร่ มีสมาชิกจำนวน 200 ราย โดยมีคุณปราโมทย์ แสงสว่าง เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้เสียสละและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดยมีความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ ดังนี้

 1. เป็นการต่อยอดจากบรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จึงได้ดำเนินการมาตลอด ปัจจุบันทำกันแบบพอเพียงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เนื่องจากผลผลิตและการตลาดไม่ได้มีจำนวนมาก แต่ก็พอทำรายได้ประมาณหนึ่ง ถ้าหากมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการตลาดก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและอยากพัฒนาให้ก้าวหน้า
 2. สิ่งที่ทำให้ชุมชนทำเกษตรอินทรีย์กันมาได้ยาวนาน เพราะคำนึงถึงเรื่องสุขภาพที่ดี ผลที่ได้รับ จึงคิดที่ดำเนินการกันต่อไป
 3. เมื่อแรกเริ่มต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูง ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาช่วยเหลือและทำโซล่าเซลล์ให้ จากที่เคยเสียค่าไฟฟ้าเดือนละ 3,000 บาท ลดลงเหลือ 300 บาท ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ทำต่อมาได้เรื่อยๆ
 4. ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ : วัดหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ที่ทำร่วมกันจำนวน 1,910 ไร่ มีสมาชิกจำนวน 200 ราย

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : 17.1055736,104.7336856
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ : มีนาคม พ.ศ.2552

ผู้นำ หรือคณะทำงานของหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  
ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมชน   :

 1. นายปราโมท แสงสว่าง ตำแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โทร. 087-855-5861
 2. นางคุ้มครอง ศรีสมวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 087-098-0699
 3. นางเอื้องฟ้า แสงสว่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร. 087-225-2944

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ  :

- กรมการข้าว
- มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)
- Bioform (Thailand)

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ทางกลุ่มได้มีการจัดสรรสินค้าไว้สำหรับจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลนครพนม ซึ่งการได้ติดต่อกับโรงพยาบาลนครพนมนี้เกิดจากสมเด็จพระเทพฯ... จึงเน้นการจำหน่ายในจำนวนมากให้กลุ่มใหญ่ มากกว่าการจำหน่ายรายย่อย ซึ่งจำหน่ายสินค้าได้หมดทุกปี หากช่วงที่สินค้าไม่พอจำหน่าย ก็สามารถไปนำมาจากตำบลนาท่อนได้
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : ข้าวจากนาแปลงใหญ่
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/การบริการ : ข้าวอินทรีย์ นาแปลงใหญ่

การบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์/บริการของหมู่บ้านอินทรีย์

 1. จำหน่ายทั่วไป มีร้านค้าชุมชน
 2. จำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่น line 
 3. ส่งโรงพยาบาลนครพนม ซึ่งมียอดสั่งซื้อทุกปี
 4. มีโรงอบแห้ง มีแผงโซลาเซลล์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้า ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปได้มาก

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยตัวเอง หรือเป็นหมู่คณะติดต่อเข้ามาเพื่อศึกษาดูงาน ส่วนมากเข้าพักโรงแรมในตัวอำเภอธาตุพนม โดยนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลจากหน่วยงานพัฒนาจังหวัด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งระบุไม่ได้ว่ามากี่วัน แล้วแต่จุดประสงค์ หากมาศึกษาดูงานก็เป็นลักษณะมาภายในหนึ่งวัน หากเป็นกลุ่มที่อยากเรียนรู้ก็อาจมานานเกือบสัปดาห์

 1. ศูนย์เรียนรู้ มีการบรรยายในช่วงครึ่งวันเช้า
 2. มีการแสดงของชุมชนพื้นถิ่น ฟ้อนรำ ไทยกะเลิง ย้อกะเลิง
 3. เที่ยวได้ทุกช่วงฤดูกาล
 4. พาชมกิจกรรมในชุมชน 
 5. ไม่มีที่พักแบบโฮมสเตย์

ติดต่อ

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ :

พื้นที่จำนวน 1,910 ไร่

ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน :

นายปราโมท แสงสว่าง ตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เบอร์ติดต่อ :

087-855-5861


รูปภาพ