User
×

ประวัติและความเป็นมา

ภาคีเครือข่ายการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ของการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีระบบสมาชิก CSA (ระบบที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยมีการตกลงกันล่วงหน้าและวางแผนการผลิตร่วมกัน โดยมีผู้บริโภคที่สมัครเป็นสมาชิก และอาจต้องชำระเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นเงินทุนในการผลิต ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับผลผลิตเป็นผักสด ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นค่าตอบแทนในแต่ละสัปดาห์) เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค โดยมีเครือข่ายตลาดส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน พื้นที่บ้านยางแดงมีเกษตรกรเข้ามาจำนวนมากและส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลัง ส่งผลให้สภาพป่าและแหล่งอาหารเสื่อมโทรมจนทำให้เกิดการขาดแคลน จึงได้เริ่มส่งเสริมและรณรงค์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีคุณเกษม เพชรนที ที่ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนในส่วนนี้ 

ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่เริ่มทำการเกษตรมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535 เกิดกลุ่มเกษตรพื้นบ้านทำให้คนในชุมชนเริ่มเห็นศักยภาพของตนเองจากการปลูกพืชพื้นบ้าน พืชป่าธรรมชาติแบบไร่สวนผสม จึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรยั่งยืนโดยมีความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ จากการที่เกษตรอินทรีย์ต่อยอดมาจากการส่งเสริมทางการเกษตรยั่งยืน ในปี พ.ศ.2543 ได้เริ่มก่อตั้งการทำเกษตรอินทรีย์ และในปี พ.ศ.2544 เริ่มพัฒนามาตรฐานกลุ่ม และใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยร่วมมือกับสหกรณ์กรีนเนท ในการพัฒนาตลาดข้าวอินทรีย์

ด้วยความเชื่อมั่นจึงเริ่มต้นพัฒนาตัวแทนหลังจากที่ได้ปลูกเพื่อบริโภค และเป็นศูนย์กลางในการหารือสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกร 

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม)  :  พื้นที่ประมาณ 100 กว่าไร่  
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ  :  เริ่มต้นในปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน
จุดแข็งของหมู่บ้าน : ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM), มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU), มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (COR) ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และมาตรการคุมเข้มของเกษตรกรที่ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) โดยถ้ายังไม่ได้รับการรับรองจาก มกท. ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาดได้  
หมายเหตุ :  มกท. มีหน้าที่ในการตรวจรับรองตรามาตรฐานสากลให้กับกลุ่มเกษตรกร

อัตลักษณ์เด่นของชุมชน : การสร้างเครือข่าย คนในพื้นที่ร่วมผลักดันให้ทำเกษตรอินทรีย์
จุดมุ่งหมายของหมู่บ้าน : ไม่ได้มุ่งเน้นการผลิตและทางการค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียว สร้างความเกื้อหนุนระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเกษตรกรไม่ใช่เป็นแค่ผู้ผลิต แต่พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกรในตลาดเกษตรอินทรีย์

เป้าหมาย

 1. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรายใหม่ 300 ราย 
 2. ตรวจสอบการเป็นอินทรีย์ มีการประเมินความเสี่ยง 
 3. ขยายตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ตลาด, โรงพยาบาล, โรงเรียน เพื่อให้อาหารอินทรีย์ไปถึงผู้บริโภค

ผู้นำ หรือคณะทำงานของหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  
ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมชน   :  

 1. คุณยุพิน  คะเสนนา  (ผู้นำชุมชน)  
 2. คุณพูลเพชร  สีเหลืองอ่อน (ผู้ประสานงาน)  
 3. คุณนันทวัน หาญดี (ฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมการตลาด) 

เบอร์ติดต่อ   081–431-6690  (คุณพูลเพชร)  085–376-0505 (คุณนันทวัน)    

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ : 
ปี พ.ศ.2546 มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM)
ปี พ.ศ.2548 มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)
ปี พ.ศ.2549 มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (COR)
ปี พ.ศ.2561 อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
    หมายเหตุ  :  ระยะเวลาการรับรองปีต่อปี  (มีการตรวจประเมิน 2 ครั้งใน 1 ปี)

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
สินค้าทุกประเภทที่ส่งออกจากชุมชน ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ “สด ใหม่ พร้อมรับประทาน”  สินค้าเกรด A เท่ากันทุกตลาด 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : แหล่งผลิตในชุมชน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/การบริการ : ข้าว การแปรรูป รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

การบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์/บริการของหมู่บ้านอินทรีย์

 1. การเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในภาคพื้นที่ต่าง ๆ 
 2. การสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างระบบ 
 3. การออกแบบโมเดล 
 4. มีระบบการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ เกษตรกรทุกรายจะมีรหัสเกษตรกร พร้อมตรามาตรฐานบนผลิตภัณฑ์ 
 5. ระบบจัดการน้ำ ในแปลงปลูกพืชมีแหล่งน้ำของชุมชนภายในฟาร์ม ซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงของสารปนเปื้อนในน้ำ มีการทำแนวกั้นป้องกันและปลูกพืชคู่ขนาน 
 6. ปุ๋ยที่ชุมชนผลิตได้ ก่อนนำมาใช้ต้องได้รับรองจากหน่วยงานก่อน เช่น ปุ๋ย น้ำหมัก

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว

 1. ท่องเที่ยวในช่วงปลายฝน ต้นหนาว
 2. กิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์ม เก็บผัก ตัดแต่งผัก  
 3. ในช่วงต้นปีเดือนมกราคม มีจัดกิจกรรมทัวร์ปรุงรัก ผ่านทางมูลนิธิชีวิตไทย 
 4. ท่องเที่ยว ดูงาน เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

การเดินทางมาที่หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ยางแดงนั้น หมู่บ้านเคยมีการจัดทริปให้นิตยสาร A Day แบบ 3 วัน 2 คืน  โดยเน้นการกินอยู่แบบวิถีชุมชน มีกิจกรรม ดำนา ปรุงอาหารพื้นบ้าน แต่จะไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลักมากนัก เพราะจำนวนคนดูแลจัดการไม่เพียงพอ

กิจกรรมในลักษณะของหลักสูตรทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนยางแดง

 1. การทำปุ๋ย
 2. การดำนา
 3. การลงแปลงปลูกพืช
 4. การออกแบบเมนูอาหาร
 5. ทำกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กรับประทานผัก
 6. ปรุงอาหาร ทำขนมหวาน 

โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก  และเป็นในลักษณะศึกษาดูงานมากกว่าการท่องเที่ยว และติดปัญหาเรื่องภาษาต่างประเทศ  (แต่เคยมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาดูงาน สามารถพูดไทยได้บ้าง มีความสนใจมาดูงานในชุมชน ทางหมู่บ้านจึงจัดทริปให้)
 

ติดต่อ

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ :

พื้นที่ประมาณ 100 ไร่

ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน :

คุณยุพิน คะเสนนา (ผู้นำชุมชน)

เบอร์ติดต่อ :

081-431-6690 (คุณพูลเพชร), 085-376-0505 (คุณนันทวัน)


รูปภาพ