User
×

ประวัติและความเป็นมา

บ้านหนองเทา เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ถูกตั้งชื่อตามแหล่งหนองน้ำธรรมชาติในหมู่บ้าน ซึ่งมี “เทาน้ำ หรือสาหร่ายน้ำจืด” ที่เกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติและมีมากในหมู่บ้านเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งปัจจุบันพบได้น้อย อีกทั้งมีลำห้วยผับ ซึ่งเป็นลำธารธรรมชาติที่โอบล้อมหมู่บ้าน รวมถึงป่าชุมชนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์และอาหารป่าตามธรรมชาติ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาปีและปลูกพืชผักเป็นหลัก อาชีพเสริมมีการเลี้ยงสัตว์ จับปลาตามฤดูกาล งานหัตถกรรมทอเสื่อจากต้นกก และจักสานสุ่มไก่ ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และยังคงสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การรำกลองตุ้ม การร้องหมอลำกลอน การตักบาตรเทโว ประเพณีบุญผะเหวด มาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ.2549 พระราชดำรัสเกี่ยวกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มชาวบ้านที่ทำการเกษตรจึงได้ยึดหลักปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ จนนำมาสู่การทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนของชุมชน จากจุดเริ่มต้นกลุ่มเล็กๆ จนปัจจุบันขยายแนวความคิดนี้สู่ชุมชนและหมู่บ้านอย่างกว้างขวาง โดยยึดหลักตามปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นที่ตั้ง

สินค้าเกษตรที่โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว ดอกอัญชัน และพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด ซึ่งปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ซึ่งเน้นจำหน่ายในชุมชนและตลาดเพื่อสุขภาพเป็นหลัก

สำหรับคุณธวัชชัย (คุณมาร์ค) ผู้ดูแลกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านนี้ ดำเนินการเป็นปีที่ 7 แล้ว โดยเริ่มจากสวนของตนเองก่อนค่อยเข้าสู่ชุมชน หลังเห็นผลก็เริ่มขยายฐานการผลิต ซึ่งไม่ได้เน้นทางวิชาการมากนัก แต่สนใจเรื่องปฏิบัติการต่อชุมชนมากกว่า พร้อมกับมีข้อมูลและภาพความเป็นจริงให้ชาวบ้านได้เห็นและซึมซับ เพื่อเป็นการวางแนวทางให้ชาวบ้านมาโดยตลอด

จุดเริ่มต้น เริ่มจากธุรกิจท่องเที่ยว ทำโรงแรมที่ภูเก็ตมาก่อน ต้องการทำงานเพื่อพักผ่อนตัวเอง และเป็นคนในหมู่บ้านอยู่แล้ว ผนวกกับชอบศึกษาเรื่องเกษตรปลอดภัย ตนเองมีพื้นที่อยู่ 6 ไร่  แต่เริ่มทำในพื้นที่ 100 ตารางวาก่อน โดยมีความคิดเบื้องต้นว่าสามารถจุนเจือตัวเองได้หรือไม่ แต่ทั้งหมดก็ทำโดยผ่านการวางแผนที่ชัดเจน หลังเห็นผล ชาวบ้านก็เริ่มเห็นภาพจริง จากพื้นที่ 100 ตารางวา ขยายเป็นเต็มพื้นที่ 6 ไร่

ด้วยความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ และความร่วมมือ จึงมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. จัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อระดมความคิดเห็น และปรึกษาหารือร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านให้ผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์อินทรีย์
  2. จัดกิจกรรมทำร่วมกัน
  3. มีการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ กระบวนการปลูกผักอินทรีย์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง โดยมีวิทยากรหรือผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้
  4. การออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์
  5. มีการวางแผนเพื่อออกแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ ตามงานและเทศกาลต่างๆ รวมถึงตามสถานที่สำคัญและแหล่งจำหน่ายในชุมชน

การระดมทุน/สวัสดิการ

  1. ระดมทุนจากสมาชิกที่ทำเกษตรอินทรีย์ปีละ 100 บาท ใช้เป็นกองกลางในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นธนาคารปุ๋ยคอกเพื่อจำหน่าย 
  2. สวัสดิการ สมาชิกสามารถซื้อวัสดุปลูก หรือปุ๋ยคอกจากธนาคารปุ๋ยได้ในราคาพิเศษ และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์เป็นประจำ
  3. ระดมทุนจากยอดการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งเข้าชุมชน 5% เป็นกองกลางเพื่อทำกิจกรรมของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
  4. สวัสดิการ สมาชิกผู้ผลิตพืชอินทรีย์ จะมีสิทธิ์ให้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดอินทรีย์เพื่อสุขภาพและตลาดชุมชน

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ : หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ : 15.0367012,104.7950086
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   250 ครัวเรือน    ประชากร 1,005  คน
จำนวนครัวเรือนที่ทำการเกษตร    180 ครัวเรือน (ที่เหลือไม่มีแปลงเกษตร)
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ : ชุมชนบ้านหนองเทา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรไร้สารพิษ ร่วมกันกันเปิดตลาดเกษตรอินทรีย์ หัวไฮ ปลายนา ตลาดต้องชม เพื่อส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เปิดตลาดครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเทา จากนั้นเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2561 ในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรกร

ผู้นำ หรือ คณะทำงานของหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  
ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมชน : คุณอนุวัฒน์ บุญค้ำชู  (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
เบอร์โทร: 061-116-1125
นายธวัชชัย นนทะสิงห์ (ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน) 
เบอร์โทร: 093-102-5290

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ  : 
Organic Thailand

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
-
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : ในชุมชน
การบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์/บริการของหมู่บ้านอินทรีย์
ในชุมชนมีโรงเรือนกลางสำหรับปลูกผักจำนวน 4 โรงเรือน และใช้เป็นที่เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วย โดยจะมีประธานกลุ่ม ใครจะปลูกอะไรก็มาปลูก เพราะมีความคิดว่าต้องให้เกิดการรวมตัวกันแล้วเรียนรู้ แต่ปัจจุบันเกษตรกรต่างก็ไปปลูกที่แปลงของตนเอง ปัจจุบันโรงเรือนกลางจึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว
ในด้านการท่องเที่ยว เคยศึกษาเรื่องของโฮมสเตย์แต่ยังไม่เคยทำ เพราะเคยศึกษาแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายรายปีที่ค่อนข้างสูง ถ้าทางกรมสนับสนุน หมู่บ้านก็พร้อมทำ
สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ ตลาดต้องชมหัวไฮ่ปลายนา เปิดทุกวันอาทิตย์ ตลอดปีที่เปิดมาก็มีคนมาเที่ยวชมจากในเมืองอุบลราชธานี และจากจังหวัดอื่น

ข้อมูลการท่องเที่ยว
การเดินทางมาที่หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์หนองเทานั้น หมู่บ้านห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กม. สามารถขับรถไปเองได้ โดยนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลจากข่าวเว็บไซต์ต่าง ๆ และจากแฟนเพจ สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยว คนไทย หรือต่างชาติ มีจำนวนน้อย เพราะเปิดแค่วันอาทิตย์ โดยยังไม่มีกิจกรรมที่ทำเป็น pattern หรือเป็นแค่ไอเดียที่อยากเริ่มทำ
 

ติดต่อ

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ :

หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน :

อนุวัฒน์ บุญค้ำชู (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) / ธวัชชัย นนทะสิงห์ (ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน)

เบอร์ติดต่อ :

061-1161125 (อนุวัฒน์ บุญค้ำชู)


รูปภาพ