User
×

ประวัติและความเป็นมา

ชนพื้นเมืองเดิมของชาวจันทบุรี เป็นชนกลุ่มน้อยจากเผ่าของหมู่บ้าน 'ซอง' แปลว่า หมู่บ้านหรือชนเผ่า 'มูแฮง' แปลว่า พวกเรา จุดเริ่มต้นหมู่บ้านอินทรีย์เริ่มจากคุณปัท อาชีพพยาบาล ได้พบปัญหาด้านสุขภาพของคนส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร เป็นสาเหตุทำให้เจ็บป่วย ป่วยเป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น จึงตัดสินใจหันมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ จากที่ตนเองมีสวนอยู่แล้ว

ด้วยความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ แม้จะยังไม่พร้อมด้านช่องทางการตลาด แต่เรามีจุดยืนและจิตใจที่แน่วแน่ในการทำเกษตรอินทรีย์ เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งหวังอยากได้ อยากมี ทำการเกษตรแล้วต้องได้ผลผลิต ผลตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่า

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม)  :  พื้นที่จำนวน 81 ไร่
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ  :  ดำเนินการมาได้ 12 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ผู้นำ หรือ คณะทำงานของหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  
ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมชน  :  คุณสวัสดิ์ ขำเจริญ (ประธานชุมชน)  
คุณปราณี ภูแก้ว (รองประธาน)  
คุณปัฐยาวดี แจงเชื้อ (เจ้าของสนพ่อรวย) 
เบอร์ติดต่อ 081–295-3149 (คุณปัฐยาวดี)  092-274-7985 (คุณสวัสดิ์)  

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ  : 
Organic Thailand  ได้รับการรับรองในปี พ.ศ.2553
ระยะเวลาการรับรอง  :  ต่อปีต่อปี

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ : ปัจจุบันยังไม่มีสินค้าแปรรูป
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : ใช้น้ำในบ่อพักน้ำ มีการสร้างแนวกั้นสร้างแถบกันชน มีจอกแหนในบ่อ พร้อมหญ้าเนเปียร์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/การบริการ : ผลไม้ออร์แกนิค

การบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์/บริการของหมู่บ้านอินทรีย์

  1. มีการจัดการประชุมทุกเดือน เพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกัน เน้นหลักไปที่เพื่อสุขภาพที่ดี
  2. น้ำในคลอง มีการเก็บตัวอย่างไปตรวจ มีการขุดบ่อกักเก็บน้ำและปลูกจอกแหน 
  3. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ำที่มาจากบ่อรวม

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว

  1. เดินเที่ยวชมสวน 
  2. ถ่ายรูป 
  3. เก็บผลไม้สดจากต้น 
  4. เลือกซื้อต้นไม้ที่สวนจัดไว้  

ข้อมูลการท่องเที่ยว
หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ซองมูแฮง ปัจจุบันยังไม่เน้นการท่องเที่ยวมากนัก จึงยังไม่มีการจัดรูปแบบกิจกรรม ผู้ที่มาเยี่ยมชมทราบข้อมูลจากเว็บไซต์พาณิชย์จังหวัด
 

ติดต่อ

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ :

พื้นที่ 81 ไร่

ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน :

คุณสวัสดิ์ ขำเจริญ (ประธานชุมชน)

เบอร์ติดต่อ :

092-274-7985 (คุณสวัสดิ์) / 081-295-3149 (คุณปัฐยาวดี)


รูปภาพ