User
×

ประวัติและความเป็นมา

หมู่บ้านแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเพาะปลูก ต่อมาพบปัญหาจากการทำเกษตรเคมี บุคคลในครอบครัวคือพี่ชายป่วยเป็นโรคมะเร็ง จึงได้เปลี่ยนแนวทางมาทำเกษตรอินทรีย์ เกิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกษตรกรรวมตัวกัน นอกจากสินค้าประเภทข้าวอินทรีย์แล้ว ภายในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว ผลไม้ตามฤดูกาล โดยมีความเชื่อมั่นและความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ ผ่านการตรวจผลผลิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MGCS) 

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม)  :  ปัจจุบันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 50 ไร่ ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
จำนวนประชากร : ประชากร 70 คน จำนวน 35 ครัวเรือน
ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ  :  เริ่มต้นหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ.2554 ที่ได้เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์

ผู้นำ หรือคณะทำงานของหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)  
ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน : คุณวาสนา  เพิ่มทองเผือก (คุณต่าย) 
เบอร์ติดต่อ  081-860-5582   

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับ  :   
Organic  โดยขณะนี้ได้ยื่นตรวจสอบว่าตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ (รอบ 2) 

กระบวนการผลิต/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
กล้วยตาก ใช้ระยะเวลา 110 วัน ผ่านกรรมวิธีล้างเกลือ แล้วนำมาตากในโดม 4 วัน จากนั้นนำมาทับเสียบไม้ ไม่ผสมน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง เพราะได้รสหวานธรรมชาติจากกล้วย และกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 สำหรับทำกล้วยเบรกแตก
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ : ผลผลิตในสวนเกษตรชุมชน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์/การบริการ : พืชผักพื้นบ้าน ที่มีตามฤดูกาล ผักใบ ผักลูก สมุนไพร 
การบริหาร จัดการผลิตภัณฑ์/บริการของหมู่บ้านอินทรีย์ 

  1. แสดงวันหมดอายุ เครื่องหมาย อย. นั้น และมาตรฐานรับรองบนผลิตภัณฑ์
  2. วางแผนการผลิต 45 วัน และบางชนิดใช้เวลานานเป็นเดือน
  3. วางผัก 5 อย่าง ต่อ 1 ร่อง เช่น ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักโขม ผักบุ้งจีน เป็นต้น 
  4. การปลูกผักคึ่นช่าย ผักชี จำเป็นต้องแยกแปลง และห้ามปลูกซ้ำ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/เส้นทางการท่องเที่ยว
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว คือ ช่วงปลายฝนต้นหนาว เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากนัก นอกจากมาเพื่อดูงาน เช่น กลุ่มนักศึกษามาดูงาน มาลงแปลงผัก เก็บผักสด ทั้งนี้ทางหมู่บ้านยังไม่เน้นการท่องเที่ยว เพราะต้องดูแลป้องกันการเสียหายของแปลงผัก ช่องทางข้อมูลของหมู่บ้านจากเพจเฟซบุ๊ก

ติดต่อ

ทำเล ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ :

ปัจจุบันพื้นที่เพิ่มขึ้น 50 ไร่ ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้

ชื่อผู้นำชุมชน / หัวหน้าชุมมชน :

คุณวาสนา เพิ่มทองเผือก (คุณต่าย)

เบอร์ติดต่อ :

081-860-5582


รูปภาพ