User
×

ทำไร่ส่วนผสม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI: Geographical Indications)

จาก ในปี พ.ศ.  2546 – 2547 มีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชซ้ำในพื้นที่เดิมได้ โดยเฉพาะถั่วลันเตา ขิง เมื่อพื้นที่ปลูกพืชซ้ำที่เดิมไม่ได้ ก็เท่ากับว่าเป็นการทำลายผืนป่าไปเรื่อย ๆ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้คนในชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบใหม่ และหันมาทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้  โดยมีการนำแนวคิดของศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตร เช่น การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืช 3 – 4 ชนิด การปลูกพืชอนุรักษ์ดินโดยการทำขั้นบันได เพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน มีการทำธนาคารน้ำใต้ดินในชุมชน โดยกักเก็บน้ำจากน้ำฝนลงใต้ดิน ซึ่งเราสามารถขุดบ่อเองได้โดยไม่ต้องของบประมาณจากภาครัฐ ขนาดของบ่อที่ขุดลงไป ขนาดความกว้าง 1 – 2 เมตร  ลึก 1 ½  – 2 เมตร มีการทำระบบปิดโดยใช้แก้วในการปิดกั้น

แกลลอรี่