User
×

ข้าวสาร ได้แก่ ข้าว กข15 (ข้าวจ้าว) , ข้าว กข 6 (ข้าวเหนียว) ข้าวหอมมะลิ 105 , ข้าวไรซ์เบอรี่ที่สีแล้ว

บ้านหนองสะโนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ยกระดับในการปลูกข้าวโดยการพึ่งพาตนเอง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการปลูกข้าวหรือพืชผักทั่วไป โดยในปี พ.ศ.2545 ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวในการแปรรูปข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย และได้รับการสนับสนุนจัดทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยมีชื่อเรียกทางการค้าว่า 'ข้าวอินทรีย์พญาหงส์' และได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจำหน่ายภายใต้ชื่อเรียกทางการค้าว่า 'ปุ๋ยอินทรีย์พญาหงส์' ซึ่งใช้พญาหงส์เป็นตราสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ขึ้นชื่อของตำบลดอนนางหงส์
 

แกลลอรี่