User
×

ผัก ผลไม้สด

ที่นี่ใส่ใจในการปลูก ตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์ หรือที่ไม่มีการใช้สารเคมี ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ได้แก่

  1. เก็บผักในช่วงเช้าหรืออุณหภูมิต่ำไม่ร้อนจนเกินไป
  2. นำผักเข้าไปแช่ในห้องเย็นเพื่อหยุดการหายใจของพืช
  3. นำผลผลิตผักที่แช่ในห้องเย็นออกมาแพ็กบรรจุใส่ตะกร้า
  4. แพ็กเสร็จนำเข้าไปแช่ในห้องเย็นรอขนส่ง
  5. ขนส่งผักให้กับทางลูกค้าโดยรถห้องเย็น 

โดยมีลูกค้าหลักคือ Tops Supermarket (ผ่านตัวแทน) และจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น เช่น ตลาดเขียว หอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ หน้าศูนย์อาหารบิ๊กซี จังหวัดอำนาจเจริญ  และอุทยานบุญนิยม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น

แกลลอรี่