User
×

ฐานเรียนรู้ทั้ง 15 ฐาน

หมู่บ้านมีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้เอง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของทางคณะทัวร์ หรือความต้องการของนักท่องเที่ยว  เช่น ภายใน 1 วัน อาจเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ได้  1 – 2 ฐาน  ซึ่งในแต่ละฐานจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนี้

 1. ฐานเรียนรู้ที่ 1  :  การจักสานเข่งไม้ไผ่ เป็นสินค้าโดดเด่นของบ้านบัวที่ทำรายได้ให้กับหมู่บ้านได้อย่างมากมาย
 2. ฐานเรียนรู้ที่ 2  :  การจักสานสุ่มไก่ ดูวิธีการทำสุ่มไก่ และขั้นตอนการสานสุ่มไก่อย่างมืออาชีพ 
 3. ฐานเรียนรู้ที่ 3  :  เลี้ยงไก่งวง เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่งวง และการเพาะพันธุ์ไก่งวง
 4. ฐานเรียนรู้ที่ 4  :  เตาแกลบชีวมวล เรียนรู้เรื่องพลังงานชีวมวล สารอินทรีย์ทั่วไปจากธรรมชาติ 
 5. ฐานเรียนรู้ที่ 5  :  แปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพ ขั้นตอนการแปรรูปข้าว และจุดจำหน่ายข้าวอินทรีย์
 6. ฐานเรียนรู้ที่ 6  :  การเพาะพันธุ์ด้วงกว่าง มาทำความรู้จักกับด้วงกว่างและวิธีการเพาะพันธุ์ด้วง
 7. ฐานเรียนรู้ที่ 7  :  องุ่นอินทรีย์ เยี่ยมชมสวนองุ่นอินทรีย์ 
 8. ฐานเรียนรู้ที่ 8  :  ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ และการปลูกผักปลอดสารพิษ
 9. ฐานเรียนรู้ที่ 9  :  เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เยี่ยมชมการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่และเรียนรู้ขั้นตอนการทำเฟอร์นิเจอร์
 10. ฐานเรียนรู้ที่ 10  :  ครัวเรือนต้นแบบ บ้านชีววิถี ศึกษาดูงานการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 11. ฐานเรียนรู้ที่ 11  :  เตาอิวาเตะ เรียนรู้กระบวนการผลิตถ่าน
 12. ฐานเรียนรู้ที่ 12  :  ฝายชะลอน้ำ เยี่ยมชมและถ่ายภาพทิวทัศน์สวยงามที่ฝายชะลอน้ำ 
 13. ฐานเรียนรู้ที่ 13  :  ถักพรมเช็ดเท้า เรียนรู้การถักพรมเช็ดเท้า งานเสริมที่สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน
 14. ฐานเรียนรู้ที่ 14  :  กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ (โค – กระบือ)  ชมวิธีการเลี้ยงโค-กระบือ ของคนในชุมชน 
 15. ฐานเรียนรู้ที่ 15  :  จักสานผักตบชวา ชมขั้นตอนการจักสานผักตบชวา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายได้ของคนในชุมชน

แกลลอรี่